Tin Sizes


22 Ounce Tin / Tin Size: 7" Diameter - Feeds approximately 2 to 3 people

44 Ounce Tin / Tin Size: 9" Diameter - Feeds approximately 3 to 6 people

79 Ounce Tin / Tin Size 9" x 13" (shallow) - Feeds approximately 10 people

104 Ounce Tin / Tin Size 9" x 13" (deep) - Feeds approximately 20 people